Opvangcentra

Dierenopvang centrum Purmerend
Westerweg 70
1446 AG Purmerend
0299-64 06 40

Vogel – egel opvang de Bonte Piet
Broerdijk 32a
1679 Midwoud
0229-59 18 56

Vogel en zoogdieren opvang “de Toevlucht”
Bijlmerweide 1
1103 RR Amsterdam
020-60 01 144

Katten asiel A’dam Noord/Oostzaan
Zuideinde 220
1511 GM Oostzaan
020-63 35 400

Asiel ’t Kalf Zaandam
Dr. HG Scholtenstraat 38
1509 AR Zaandam
075-61 63 20 4

Asiel Zaandam
Ringweg 272
1507 BN Zaandam
075-61 66 12 3

Stichting de moderne papegaai
Ridderkerk
info@modernepapegaai.nl
www.demodernepapegaai.nl